PDA

View Full Version : hỏi cách đánh kem làm birthday cakesCuTi3pAnDa
08-25-2004, 10:05 PM
.....Cho Cutie hỏi cách đánh kem để nặng bông và trán lên bánh kem như thế nào????? cám ơn nhiều nha :bigdance2 :bigdance2 :bigdance2 :happy: :happy: :happy: :happy:

ChiLaMuaThuRoi
08-26-2004, 10:11 AM
Cutie bỏ lòng trắng trứng gà vào 1 cái thau . Dùng máy đánh trứng đánh nhẹ lúc đầu , sau đó nhanh dần dần . Tới khi nó thành như kem thì bỏ đường vào đánh tiếp tới khi nghĩ là đường nó tan hết .

Tùy vào bánh bao lớn mà dùng bấy nhiêu lòng trắng trứng . Thường thì lòng trắng của 5 trứng gà sẽ cho ra cũng rất nhiều cho bánh cỡ 12 inches .

Đó chỉ là cách làm kem bình thường , dưới đây có nhiều kiểu và flavor khác nhau mà Clmtr search ra được từ google .


Uncooked icings

--------------------------------------------------------------------------------

Confectioners Sugar Glaze
2 tablespoons hot water, or milk or light cream
1/4 teaspoon vanilla, lemon, or other extracts, or 1 teaspoon lemon juice or rum
1 cup confectioners sugar
Stir the liquid into the sugar, adding more, a few drops at a time. The icing is of the proper consistency when it coats the spoon.


--------------------------------------------------------------------------------

Chocolate Icing
1 square of chocolate, unsweetened
6 tablespoons boiling water
1/3 teaspoon vanilla extract
1 3/4 cups confectioners sugar
Melt chocolate in top of double boiler, add boiling water and stir until smooth; add vanilla and the sugar; stir until mixture is smooth. Or dissolve 1/3 cup cocoa in boiling water. A little cinnamon may be added.


--------------------------------------------------------------------------------

Coffee or Mocha Icing
3 tablespoons hot strong coffee
3 tablespoons dry cocoa
1/2 teaspoon vanilla
1 1/3 cups confectioners sugar
Add coffee to cocoa, stir until smooth, add vanilla and enough sugar to reach spreading consistency


--------------------------------------------------------------------------------

Lemon Icing
grated rind of lemon
1 tablespoon lemon juice
1 tablespoon boiling water
1 cup confectioners sugar
Add lemon rind to juice and water, stir into the sugar, a little at a time, until thick enough to spread.


--------------------------------------------------------------------------------

Orange Icing
1 egg yolk
2 cups confectioners sugar
2 tablespoons orange juice
1 teaspoon lemon juice
grated rind of 1 orange
Add yolk to sugar, mix well; add the rest.


--------------------------------------------------------------------------------

Fruit Juice Icing
1 teaspoon lemon juice
2 tablespoons fresh fruit juice
1 1/2 cups confectioners sugar
Add lemon juice and strained fruit juice (strawberries, cherries or grapes) to the sugar, a little at a time, until thin enough to spread.


--------------------------------------------------------------------------------

Uncooked Frostings

--------------------------------------------------------------------------------

Basic Butter Frosting
2 tablespoons butter
1 cup confectioners sugar
2 tablespoons milk, cream, sherry, rum or brandy
1/2 teaspoon vanilla
Cream butter and sugar well, add the flavoring and liquid until mixture is smooth.


--------------------------------------------------------------------------------

Caramel Butter Frosting
1/2 cup butter
2 cups brown sugar
1/4 teaspoon vanilla
heavy cream
Cream butter, add sugar gradually and mix very well. Add vanilla and only enough cream to obtain desired consistency


--------------------------------------------------------------------------------

Chocolate Butter Frosting
2 tablespoons butter
1 cup confectioners sugar
1/2 teaspoon vanilla
1 square unsweetened chocolate melted over boiling water, or 1/4 cup cocoa
Proceed as for Basic Butter Frosting


--------------------------------------------------------------------------------

Coffee Butter Frosting
2 tablespoons butter
1 cup confectioners sugar
2 tablespoons strong, hot coffee
1 teaspoon dry cocoa
1/2 teaspoon vanilla
Proceed as for Basic Butter Frosting.


--------------------------------------------------------------------------------

Orange or Lemon Butter Frosting
2 tablespoons butter
1 cup confectioners sugar
1 tablespoon milk or water
1 tablespoon orange or lemon juice and a little grated rind
Proceed as for Basic Butter frosting


--------------------------------------------------------------------------------

Cream Cheese Frosting
3 ounces cream cheese
1 tablespoon warm milk
2 1/2 cups confectioners sugar
1 teaspoon vanilla
Mash cheese with milk. Add sugar, gradually, and vanilla. Beat until creamy. Any other desired flavoring may be substituted for the vanilla.


--------------------------------------------------------------------------------

Broiled Coconut Frosting
3 tablespoons melted butter
5 tablespoons brown sugar
2 tablespoons light cream
1/2 cup shredded coconut
Mix all ingredients. Spread on warm cake before removing cake from pan. Broil until sugar is melted and bubbles. This takes only a few minutes, and should be watched carefully, as it burns easily!


--------------------------------------------------------------------------------

Boiled Frostiings

--------------------------------------------------------------------------------

Meringue Frosting
1 cup sugar
1/2 cup water
2 egg whites
1/2 teaspoon flavoring extract
Boil sugar and water over low heat until syrup spins a thread; pour very slowly onto stiffly beaten whites and beat until smooth and stiff enough to spread. Add flavoring. Spread on cake.


--------------------------------------------------------------------------------

Brown Sugar Marshmallow Frosting
2 cups brown sugar
1 cup granulated sugar
3/4 cup water
1/2 teaspoon vanilla
5 marshmallows
2 egg whites
Cook sugar and water over low heat until it spins a thread. Add vanilla and marshmallows. Beat until marshmallows are dissolved. Pour gradually onto the stiffly beaten whites, beating constantly.


--------------------------------------------------------------------------------

Maple Frosting
1 cup maple syrup
2 egg whites
Boil syrup until it spins a thread; add very slowly to stiffly beaten whites of eggs, beating constantly until stiff enough to spread.


--------------------------------------------------------------------------------

Sea Foam Frosting
2 egg whites
3/4 cup brown sugar
1/3 cup corn syrup
2 tablespoons water
1/4 teaspoon cream of tartar
1/4 teaspoon salt
1 teaspoon vanilla
Cook all ingredients except vanilla in a double boiler, beating constantly, until mixture stands in peaks. Remove from heat, add vanilla, beat until thick enough to spread.


--------------------------------------------------------------------------------

Frostings Without Sugar

--------------------------------------------------------------------------------

Corn Syrup Frosting
2 egg whites
1 cup light corn syrup
1 teaspoon vanilla
Pour egg whites and syrup into deep mixing bowl. Beat with electric beater at medium speed until mixed, then continue for about 15 minutes until stiff. Add vanilla. Will fill and frost 2 large layers.


--------------------------------------------------------------------------------

Chocolate Molasses Frosting
Use 2 egg whites, 1 cup molasses and 2 squares melted unsweetened chocolate. Proceed as in the recipe for Corn Syrup Frosting


--------------------------------------------------------------------------------

Whipped-Chocolate Frosting
2 squares unsweetened chocolate
1/2 cup light cream
1 teaspoon vanilla
2 egg whites, beaten stiff
1 1/2 to 2 cups confectioners sugar
Cook chocolate and cream over boiling water until smooth; cool, add vanilla. Beat whites, add sugar and continue beating until stiff enough to cut. Combine the two mixtures, beat well.


--------------------------------------------------------------------------------

Cooked Fudge Frostings

--------------------------------------------------------------------------------

Creamy Chocolate Frosting
1/4 cup water
3/4 cup sugar
1 square unsweetened chocolate
2 egg yolks
Boil water and sugar to a thick syrup, add the chocolate, pour syrup over the beaten yolks, stirring constantly. Beat until thick enough to spread


--------------------------------------------------------------------------------

Fudge Frosting
2 squares unsweetened chocolate
1/2 cup milk or light cream
1 1/2 cups sugar
2 tablespoons butter
1 teaspoon vanilla
Melt chocolate over low heat, add milk and sugar, boil until a few drops form a soft ball in cold water. Add butter and vanilla. Let stand undisturbed a few minutes, then beat until thick enough to spread. If too thick, stir in a little cream.


--------------------------------------------------------------------------------

Sour Cream Caramel Frosting
1 1/4 cups brown sugar
3/4 cup granulated sugar
3/4 cup sour cream
1 teaspoon butter
Mix sugar and cream, let stand until dissolved, about 30 minutes or longer. Add butter and boil 5 minutes or to the soft-ball stage. Beat and spread on cake.


--------------------------------------------------------------------------------

Chocolate Brandy Frosting
3 cups confectioners sugar
5 tablespoons butter
2 tablespoons light cream
3 tablespoons brandy
3 tablespoons strong coffee
1/2 grated, sweet chocolate.
Combine all ingredients in double boiler and cook, stirring until well blended. If necessary, add cream until thin enough to spread.


--------------------------------------------------------------------------------

Filling

--------------------------------------------------------------------------------

Uncooked
Whipped Cream Filling
1 cup heavy cream
1/4 cup confectioners sugar
1/2 teaspoon vanilla
Beat cream until it begins to thicken; add sugar gradually, add flavoring; until to beat until cream holds its shape when the beater is raised.


--------------------------------------------------------------------------------

Whipped Cream filling with Pineapple and Nuts
1 egg yolk, beaten
2 tablespoons confectioners sugar
1/2 cup heavy cream, whipped
1/2 cup chopped nuts
1/2 cup chopped pineapple
Fold yolk and sugar into cream, add nuts and pineapple.


--------------------------------------------------------------------------------

Cooked Filling
Vanilla Custard Filling
1 tablespoon cornstarch
1/2 cup sugar
1 cup scalded milk
2 egg yolks
1/2 teaspoon vanilla
Mix cornstarch and sugar,add the hot milk and pour gradually on the beaten egg yolks. Cook in double boiler, stirring constantly until thickened. Cool and flavor with the vanilla.


--------------------------------------------------------------------------------

Chocolate Custard Pudding
Add 2 squares unsweetened chocolate, melted, add to the and follow instructions for Vanilla Custard Filling.


--------------------------------------------------------------------------------

Cream Custard Pudding
3/4 cup sugar
1/3 cup flour
1/2 teaspoon salt
2 cups of milk or light cream, scalded
2 eggs
1 teaspoon vanilla
Mix dry ingredients, add the milk and pour gradually over the slightly beaten eggs. Cook in double boiler, stirring constantly until thickened; cool and flavor.


--------------------------------------------------------------------------------

Sour Cream Filling
1 egg yolk
2 tablespoons sugar
1 tablespoon cornstarch
1 cup thick sour cream
1/2 teaspoon lemon or vanilla extract
Beat yolk slightly, add sugar and cornstarch, mixed, stir in cream; cook in double boiler until mixture coats the spoon. Add flavoring. If desired, add 1 cup chopped nuts.


--------------------------------------------------------------------------------

Fruit and Nut Fillings

--------------------------------------------------------------------------------

Apple-Lemon Filling
3/4 cup sugar
1 tablespoon flour
3 tablespoons lemon juice
1 tablespoon cold water
1 egg
pinch of salt
1 apple, pared and grated
Mix sugar and flour in saucepan; add lemon juice, cold water, beaten egg, salt and apple. Boil 2 minutes, stirring constantly. Cool before spreading


--------------------------------------------------------------------------------

Whipped Fruit Filling
1 1/2 cups pared, grated apple, peach or mashed berries
1 1/2 cups sugar
2 egg whites
grated rind of 1 lemon
Mix all together. Beat until very stiff. Use between layers and on top of layer cake or as a filling for Schaum Torte.


--------------------------------------------------------------------------------

Pecan Filling
1 tablespoon cornstarch
1 cup milk, heated
2 egg yolks
1/2 cup sugar
1/2 cup pecans, chopped fine
Dissolve Cornstarch in the milk, and cook in double boiler until smooth. Beat yolks and sugar until very light; pour hot milk mixture gradually over yolks; return to double boiler and cook until mixture coats the spoon, stirring constantly. When cooled, add nut meats.


--------------------------------------------------------------------------------

Strawberry Cream
1 cup heavy cream
1/2 cup sugar
1 egg white, stiffly beaten
1/2 cup mashed strawberries
Whip cream until stiff, fold in sugar, egg white, and the mashed strawberries.


--------------------------------------------------------------------------------

Walnut Filling
2 egg yolks, beaten
1/2 cup sugar
3/4 cup milk
1/2 teaspoon vanilla or rum flavoring
1 pound chopped walnuts
Mix eggs and sugar, add milk, cook in a double boiler until thick. Cool. Add vanilla or rum, and the nuts. Spread between layers of Walnut Torte.

trandd
08-26-2004, 01:37 PM
CLMTR cho tui hỏi cách ăn bánh kem mà CLMTR làm đuợc ko? Nguời ta nói nghệ thuật ăn đó mà!
Thank you!

MuaHaTuongTu
08-26-2004, 01:43 PM
sis CLMTR, nếu muốn làm cho kem cứng theo kễu pháp thì phải làm sao hã sis ?. Nhưng không có nhiều sugar nha ... MHTT thích loại đó lắm . Còn đánh tròng trắng theo kễu VN, MHTT thử qua rồi nhưng thấy kem mềm qúa không thích gì mấy .

CuTi3pAnDa
08-26-2004, 07:15 PM
thanks alot sis ChiLaMuaThuRoi :desire: :desire: :birthday: :birthday: :birthday: :ole: :ole:

ChiLaMuaThuRoi
09-08-2004, 07:09 PM
No problem, cutie.


Oh , hèn gì abc nói vụ làm bánh bên kia mà hôm bữa đọc không hiểu ... vì lâu rồi hông vô đây coi reply. abc mua bánh đi , dk chỉ cho cách ăn chứ ăn bánh do dk làm thì chỉ có nước khóc .


MuaHa,

Mùa Hạ nói kem hay là mousse ? Pháp có loại bánh có mousse phía ngoài thay vì dùng kem . Bánh Tiramisu (hình như của Ý thì phải) cũng ngon lắm .


French Chocolate Mousse

Recipe By : Carole A. Resnick ak399@cleveland.freenet.edu
Serving Size : 0 Preparation Time :0:00
Categories : Desserts Eggs

Amount Measure Ingredient -- Preparation Method
-------- ------------ --------------------------------
450 ml milk
50 g sugar
75 g grated sweet chocolate
4 egg yolks (beaten)
170 ml heavy cream
1 tsp vanilla
30 ml brandy

1. Stir and scald the milk, sugar and chocolate in a saucepan over low heat.

2. Pour part of these ingredients over the beaten egg yolks.

3. Return the sauce to the pan with the remainder of milk. Stir the custard
constantly over low heat until it thickens. Strain it. Cool by placing the pan
in cold water.

4. In a separate bowl, whip until stiff the cream, vanilla and brandy.

5. Fold the cold custard into the whipped cream mixture until it is well
blended. Fill custard cups with the pudding.

6. Chill thoroughly before serving.


http://www.recipesource.com/ethnic/europe/french/chocolate-mousse1.html